مدل دوربین های ورتینا

HD TVI TURBO

HD TVI TURBO

IP

IP