دوربین ورتینا

دوربین ورتینا 6MGpixel

دوربین های ورتینا قابل استفاده در بزرگراه ها، استادیوم ها، فرودگاه ها و …